Forsíða
3.3 Stærðir sjóðsins

Trygg­inga­fræði­leg staða

Athugun á tryggingafræðilegri stöðu hefur þann tilgang að meta eignir sjóðsins á móti þeim skuldbindingum sem felast í áunnum réttindum og framtíðarréttindum sjóðfélaga til lífeyris.

Í tryggingafræðilegri úttekt er metið hvort jafnvægi sé milli heildareigna og heildarskuldbindinga lífeyrissjóðsins. Þannig er annars vegar lagt mat á hreina eign sjóðsins til greiðslu lífeyris ásamt reiknuðu núvirði framtíðariðgjalda virkra sjóðfélaga og hins vegar núvirði væntanlegs lífeyris vegna þegar greiddra iðgjalda. Ef mismunur, á þannig reiknuðum heildareignum og heildarskuldbindingum, er meiri en 10% er hlutaðeigandi sjóði skylt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum sjóðsins. Sama gildir ef munur hefur haldist meiri en 5% samfellt í fimm ár.

Miðað er við að ávöxtun eigna sjóðsins verði árlega 3,5% umfram hækkun vísitölu neysluverðs.

Við tryggingafræðilega úttekt er miðað við að ávöxtun eigna sjóðsins verði árlega 3,5% umfram hækkun vísitölu neysluverðs

Áfall­in líf­eyr­is­skuld­bind­ing

fjár­hæð­ir í m.kr.

Áfallin lífeyrisskuldbinding sýnir réttindi sem núverandi sjóðfélagar og lífeyrisþegar hafa áunnið sér.

Eldri forsendur 202120212020201920182017
Ellilífeyrir185.053201.168161.485140.531125.772107.981
Örorkulífeyrir19.01420.40015.73413.19311.2749.622
Makalífeyrir5.5004.6714.8434.2224.0523.690
Barnalífeyrir549549454356282285
Núvirði framtíðarrekstrarkostnaðar*3.1193.1492.641
Áfallin skuldbinding samtals213.235229.937185.156158.302141.380121.578
*Núvirði framtíðarrekstrarkostnaðar telst frá árinu 2020 til skuldbindinga en var áður til frádráttar eignum.

Breyt­ing­ar á for­send­um

Á árinu voru gerðar breytingar á forsendum reiknigrunnsins um lífslíkur. Nú eru lífslíkur reiknaðar út frá spám sem byggja á að meðalævi landsmanna haldi áfram að lengjast í stað þess að reikna lífslíkur út frá reynslu í fortíðinni. Því er gert ráð fyrir lengri lífslíkum sem eykur skuldbindingar lífeyrissjóða þar sem þeir greiða ellilífeyri til æviloka.

Hrein eign umfram heildarskuldbindingarHlutfall
2021-39.800-8,0%
2021 m.v eldri forsendur6.6371,5%
2020-15.468-3,8%

Áhrif á áfallna stöðu

Skuldbindingar vegna þeirra iðgjalda sem greidd hafa verið til sjóðsins vegna iðgjaldatímabila fram til loka árs 2021 kallast áfallnar skuldbindingar. Vegna breytinga á forsendum reiknigrunns um lífslíkur hækkuðu þessar skuldbindingar um 8,7% í A deild, 11,2% í V deild og 5,3% í B deild.

A deild15,8ma.kr.
V deild4,5ma.kr.
B deild3,2ma.kr.